การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556        บัญชีรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557       ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 2557 รอบ 2       ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖       ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗        คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานโครงการบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติม)       เปิดขยายเวลารับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา       แบบฟอร์มประมาณรายรับบัณฑิตศึกษา 2558       ตารางเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
       แนะนำกลุ่มงาน
       เมนูหลัก
       วิทยานิพนธ์
       วารสารวิชาการ "ช่อตะแบก"
       หน่วยงานภายใน
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  55
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,226
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,307
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  42,517
  IP :  54.82.53.231
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษา 
          โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังต่อไปนี้


โครงสร้างการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา


การบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
          โครงการบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่วางนโยบายกำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประสานงานด้านการ ผลิตบัณฑิตศึกษา  และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมกับโปรแกรมวิชาต่างๆ  และที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีประธานโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นรับผิดชอบการบริหารงาน
          การเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาในต่างๆ  ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ ส่วนอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์พิเศษและผู้ชำนาญการทำหน้าที่สอน  เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์  ตลอดจนการสอบเพื่อวัดและประเมินผล  ส่วนการวิจัยของนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  ดำเนินการโดยใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสาขาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการบัณฑิตศึกษา   สำนักวิจัย    ตลอดทั้งจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภายนอกสถาบันอื่น  ๆ ด้วย