กำหนดการสอบความรู้พื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557       ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557        การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต       ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา        ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖       คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานโครงการบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติม)       แบบฟอร์มประมาณรายรับบัณฑิตศึกษา 2558       ตารางเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา       การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
       แนะนำกลุ่มงาน
       เมนูหลัก
       วิทยานิพนธ์
       วารสารวิชาการ "ช่อตะแบก"
       หน่วยงานภายใน
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  72
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  72
  เยี่ยมชมปีนี้ :  23,803
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  52,012
  IP :  54.167.177.111
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษา 
          โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังต่อไปนี้


โครงสร้างการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา


การบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
          โครงการบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่วางนโยบายกำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประสานงานด้านการ ผลิตบัณฑิตศึกษา  และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมกับโปรแกรมวิชาต่างๆ  และที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีประธานโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นรับผิดชอบการบริหารงาน
          การเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาในต่างๆ  ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ ส่วนอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์พิเศษและผู้ชำนาญการทำหน้าที่สอน  เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์  ตลอดจนการสอบเพื่อวัดและประเมินผล  ส่วนการวิจัยของนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  ดำเนินการโดยใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสาขาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการบัณฑิตศึกษา   สำนักวิจัย    ตลอดทั้งจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภายนอกสถาบันอื่น  ๆ ด้วย