ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557       การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา       บันทึกการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา       กำหนดการสอบความรู้พื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557       การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต       ประกาศฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖       คำสั่ง แต่งตั้งรองประธานโครงการบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติม)     
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
  นโยบายและกลยุทธ์
  โครงสร้างองค์กร
     เมนูหลัก
  ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     วิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หลังสอบวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนการตรวจสอบบทคัดย่อ
  แบบคำร้อง
  การแต่งแต่งอาจารย์ที่ปรึกษา
  การทำวิทยานิพนธ์
  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  การสอบวิทยานิพนธ์
  การส่งวิทยานิพนธ์
     วารสารวิชาการ "ช่อตะแบก"
  ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
  ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย
  ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการฯ
  การเขียนอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ
  แบบประเมินบทความ
  วารสาร "ช่อตะแบก" ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
     หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  5
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,711
 เยี่ยมชมปีนี้ :  5,643
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  62,439
 IP :  54.159.172.209
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษา 
          โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังต่อไปนี้


โครงสร้างการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา


การบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
          โครงการบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่วางนโยบายกำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประสานงานด้านการ ผลิตบัณฑิตศึกษา  และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมกับโปรแกรมวิชาต่างๆ  และที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีประธานโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นรับผิดชอบการบริหารงาน
          การเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษาดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาในต่างๆ  ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ ส่วนอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์พิเศษและผู้ชำนาญการทำหน้าที่สอน  เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์  ตลอดจนการสอบเพื่อวัดและประเมินผล  ส่วนการวิจัยของนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  ดำเนินการโดยใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสาขาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการบัณฑิตศึกษา   สำนักวิจัย    ตลอดทั้งจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภายนอกสถาบันอื่น  ๆ ด้วย